Szkolenia


SYSTEM KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia. Składa się on
z dwóch podsystemów, z których jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa, natomiast drugi związany jest z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych
w strukturach straży.

System kształcenia tworzą:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, kształcąca na studiach pierwszego stopnia - inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia - magistrów inżynierów pożarnictwa.
 • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie i w Poznaniu
 • (w randze szkół policealnych) kształcące w zawodzie technik pożarnictwa.
 • Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
 • Ośrodki Szkolenia Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą
i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnejsą dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym - dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze systemu stacjonarnego są strażakami w służbie kandydackiej. Absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Nauka w szkole kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły aspirantów absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Szkoły prowadzą również liczne kursy specjalistyczne i szkolenia doskonalące, jak np:

 • kwalifikacyjne strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP,
 • szkolenia uzupełniające strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
 • kursy z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
 • kursy z zakresu dochodzeń popożarowych,
 • szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.     

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczykształci strażaków - ratowników z terenu całego kraju na kursach dla podoficerów i szeregowców, dających słuchaczom możliwość zajmowania stanowisk przewidzianych dla szeregowców i podoficerów w Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci oprócz uprawnień do zajmowania stanowisk podoficerskich mają możliwość dalszego kształcenia się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Szkoła prowadzi również inne specjalistyczne kursy z branży pożarniczej.

Do zadań Ośrodków Szkolenia Komend Wojewódzkich PSPw szczególności należy:

 • analizowanie stanu wyszkolenia strażaków PSP pod potrzeby planowanego kształcenia, opracowywanie wytycznych w zakresie doskonalenia zawodowego, ramowych programów kształcenia, wzorcowych konspektów zajęć, sprawowanie nadzoru merytorycznego i pedagogicznego nad ich realizacją,
 • analizowanie stanu wyszkolenia OSP oraz podejmowanie działań zmierzających do jego poprawy, w tym inicjowanie odpowiednich szkoleń kursowych,
 • opracowywanie programów szkolenia i wytycznych doskonalenia zawodowego strażaków PSP na terenie województwa,
 • prowadzenie szkoleń kursowych dla strażaków PSP i OSP, według odrębnie ustalanych planów i programów szkolenia,
 • prowadzenie szkoleń doskonalących dla strażaków poszczególnych pionów służbowych PSP, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej - według odrębnych planów szkolenia,
 • wspieranie i koordynowanie inicjatyw lokalnych w zakresie szkolenia kwalifikacyjnego
  i specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego,
 • gromadzenie zbioru pomocy dydaktycznych w zakresie szkolenia OSP i JRG PSP oraz udostępnianie ich zainteresowanym organizatorom szkoleń,
 • współdziałanie z Komendą Główną oraz szkołami PSP w celu zapewnienia właściwych warunków i poziomu organizowanego kształcenia kursowego.