Owady błonkoskrzydłe - zgłaszanie interwencji


W związku z pojawiającą się potrzebą zgłoszenia interwencji usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych, Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu prosi o powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania na numer alarmowy 998 lub 112.

Prosimy o nie zgłaszanie informacji na temat rojów i gniazd pod numer Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu tj. tel. (46) 830 25 50

 

Mając na względzie zapewnienie jednolitych standardów udzielanej pomocy podczas stwierdzonych zagrożeń stwarzanych przez owady błonkoskrzydłe (osy, szerszenie) opracowane zostały, a następnie zatwierdzone przez KG PSP „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.

Z zasad tych wynika, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach, a w szczególności gdy:

  1. zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu
  2. skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusza konieczność stosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm

Właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są wyspecjalizowane w tym zakresie inne podmioty.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępów w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w „Zasadach…” : zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Wytyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie postępowania z owadami błonkoskrzydłymi.