Strażak to więcej niż zawód


 

 

... być ofiarnym i mężnym...
(z roty ślubowania strażaka PSP)

 

STRAŻAK TO WIĘCEJ NIŻ ZAWÓD

Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego. W ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzi akcje gaśnicze oraz działania z zakresu ratownictwa: technicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczego. W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest około 30 tys. funkcjonariuszy. Ponad 80% z nich pełni służbę w systemie zmianowym.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego są: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi oraz podległe jej 22 komendy powiatowe/miejskie PSP. Stan zatrudnienia w województwie wynosi ok. 2250 funkcjonariuszy.

Specyfika i szczególny charakter zawodu strażaka wynika przede wszystkim z bardzo ważnej misji społecznej jaką realizuje Państwowa Straż Pożarna. By móc w pełni ją realizować od kandydata na strażaka wymaga się specjalnych cech i umiejętności. Dlatego też nabór do służby jest procesem złożonym i ma za zadanie wyłonić najlepszych, najbardziej predysponowanych do pracy w ratownictwie ludzi. Oprócz akcji gaśniczych Państwowa Straż Pożarna realizuje szereg działań związanych z ratownictwem specjalistycznym. Na terenie województwa łódzkiego zajmują się nim grupy:

  • wodno-nurkowa,
  • wysokościowa,
  • chemiczno-ekologiczna,
  • poszukiwawczo-ratownicza,
  • techniczna.                                           

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić wymagania, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 603). Musi być obywatelem polskim, niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystającym z pełni praw publicznych, posiadającym co najmniej średnie wykształcenie. Powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W PSP na terenie województwa łódzkiego do służby w komendzie wojewódzkiej przyjęcia dokonuje komendant wojewódzki, natomiast na stanowiska w komendach powiatowych/miejskich - właściwi ze względu na położenie terytorialne jednostki organizacyjnej PSP komendanci powiatowi/miejscy.